บริการทดสอบ/สอบเทียบมาตรวัดน้ำและเครื่องวัดอัตราการไหล

บริการทดสอบ/สอบเทียบมาตรวัดน้ำและเครื่องวัดอัตราการไหล

เอกสารและขั้นตอนการให้บริการทดสอบมาตรวัดน้ำ


เอกสารที่ใช้สำหรับให้บริการทดสอบมาตรวัดน้ำ ตามหลักเกณฑ์การ การตรวจสอบและให้คำรับรอง

มาตรวัดน้ำ ตามระเบียบสำนักงานกลางชั่งตวงวัด กระทรวงพาณิชย์


1

เอกสารใบคำขอ

รับบริการทดสอบมาตรวัดน้ำ

2

แบบคำขอให้ตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัด 

เพื่อให้คำรับรอง ตามพรบ.มาตราชั่งตวงวัดพ.ศ. 2542 (ยื่นคำขอ online กับ สำนักงานกลางชั่งตวงวัด กระทรวงพาณิชย์

http://www.cbwmthai.org/ )

3

ตรวจสอบรายละเอียด

รายละเอียดที่แสดงบนมาตรวัดน้ำ สเปค/แคตตาล็อค ข้อมูลมาตรวัดน้ำที่ยื่นขอรับบริการทดสอบ 

ช่องทางการติดต่อ


โทรศัพท์ 

0 2504 0123 ต่อ 4816


ฝ่ายมาตรวัดน้ำ การประปานครหลวง

เปิดให้บริการ 8.30-16.00 น.

เว้นวันหยุดราชการ


คลินิกมาตรวัดน้ำ ฝ่ายมาตรวัดน้ำ การประปานครหลวง