นโยบาย


นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์

การประปานครหลวง ได้จัดทำนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ฉบับนี้ขึ้น เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์การประปานครหลวง จากบุคคลที่จะเข้ามาดูข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาต

มาตรการและวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์


การประปานครหลวง ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ เพื่อปกป้องข้อมูลของผู้ใช้บริการจากการถูกทำลาย หรือบุกรุกจากผู้ไม่หวังดี หรือผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล จึงได้กำหนดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ โดยใช้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัย ของข้อมูลขั้นสูง

ข้อแนะนำเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย


แม้ว่าการประปานครหลวง จะมีมาตรฐานเทคโนโลยีและวิธีการทางด้านการรักษาความปลอดภัยอย่างสูง เพื่อช่วยมิให้มีการเข้าสู่ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่เป็นความลับของผู้ใช้บริการ

แต่ก็เป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปว่า ปัจจุบันนี้ยังมิได้มีระบบรักษาความปลอดภัยใด ๆ ที่จะสามารถปกป้องข้อมูลของผู้ใช้บริการได้อย่างเด็ดขาด ดังนั้น ผู้ใช้บริการจึงควรปฏิบัติตามข้อแนะนำเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ดังต่อไปนี้

1.

ระมัดระวังในการ Download Program จาก Internet มาใช้งาน ควรตรวจสอบ Address ของเว็บไซต์ให้ถูกต้องก่อน Login เข้าใช้บริการ เพื่อป้องกันกรณีที่มีการปลอมแปลงเว็บไซต์

2.

ควรติดตั้งระบบตรวจสอบไวรัสที่เครื่องและพยายามปรับปรุงให้โปรแกรมตรวจสอบไวรัสมีความทันสมัย

3.

ควรติดตั้งโปรแกรมประเภท Personal Firewall เพื่อป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์จากการจู่โจมของผู้ไม่ประสงค์ดี เช่น Cracker หรือ Hacker