แจ้งผลการจดขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างของการประปานครหลวง