คู่มือสำหรับประชาชนของ กปน.

 1. การขอรับรองการให้บริการจ่ายน้ำประปาโครงการหมู่บ้านจัดสรร
 2. การทดสอบความเที่ยงตรงของมาตรวัดน้ำ
 3. การขออนุญาตติดตั้ง ประปาซ้ำ/บรรจบมาตรกรณีงดจ่ายน้ำเกินกว่า 180 วัน (มาตรวัดน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1⁄2นิ้ว – 1นิ้ว)
 4. การขอถอนเงินประกันการใช้น้ำ
 5. การขออนุญาตติดตั้ง ประปาซ้ำ/บรรจบมาตรกรณีงดจ่ายน้ําเกินกว่า 180 วัน (มาตรวัดน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1⁄2นิ้ว– 1 นิ้วในกรณีสามารถดำเนินการติดตั้งได้ภายใน 1 วันทำการ)
 6. การขออนุญาตติดตั้งประปาใหม่ กรณีมีการวางท่อจ่ายน้ํา และงานที่เกี่ยวข้อง วงเงินค่าแรงจัดจ้างเกิน 2,000,000 บาท
 7. การขออนุญาตติดตั้งประปาใหม่ กรณีมีการวางท่อจ่ายน้ํา และงานที่เกี่ยวข้องวงเงินค่าแรงจัดจ้างไม่เกิน 2,000,000 บาท
 8. การขออนุญาตติดตั้งประปาใหม่รายเดี่ยว ไม่มีการวางท่อจ่ายน้ำ (มาตรวัดน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ½ นิ้ว – 1 นิ้ว)
 9. การขออนุญาตติดตั้งประปาใหม่รายเดี่ยว ไม่มีการวางท่อจ่ายน้ำ (มาตรวัดน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ½ นิ้ว – 1 นิ้ว ในกรณีสามารถดำเนินการติดตั้งได้ภายใน 1 วันทำการ)
 10. การขออนุญาตติดตั้งประปาใหม่รายเดี่ยว ไม่มีการวางท่อจ่ายน้ำ (มาตรวัดน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1½ นิ้ว – 8 นิ้ว)
 11. การขออนุญาตย้ายแนวเส้นท่อประปา วงเงินค่าแรงจัดจ้างไม่เกิน 1,000,000 บาท
 12. การขอฝากมาตรวัดน้ำ (กรณีระยะเวลาตั้งแต่ยื่นคำขอจนถึงถอดมาตร 3 วันทำการ)
 13. การขอย้าย-ยกมาตร (ตามความประสงค์ของผู้ใช้น้ำ) กรณีมาตรวัดน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว – 1 นิ้ว
 14. การบรรจบมาตรวัดน้ำสูญหาย
 15. การเปลี่ยนมาตรชำรุด/ไม่เดิน(กรณีมาตรวัดน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว – 1½ นิ้ว)
 16. การขอย้าย-ยกมาตร (ตามความประสงค์ของผู้ใช้น้ำ) กรณีมาตรวัดน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1½ นิ้ว – 8 นิ้ว
 17. การเปลี่ยนมาตรชำรุด/ไม่เดิน(กรณีมาตรวัดน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว – 16 นิ้ว)
 18. การขอเช่าที่ดินหรือเช่าที่ดินและปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างบนที่ดินของการประปานครหลวง (กปน.)
 19. การขอเช่าที่ดินพร้อมอาคารหรือเช่าพื้นที่บางส่วนของอาคาร
 20. การขอต่ออายุสัญญาเพื่อใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ของการประปานครหลวง
 21. การขอเชื่อมทางโดยการก่อสร้างสะพานข้ามคลองประปากับที่ดินของ กปน.
 22. การขอเชื่อมทางกับที่ดินของ กปน. โดยไม่มีการก่อสร้างสะพาน (เป็นพื้นที่ดินติดต่อกัน)
 23. การจดทะเบียนผู้รับจ้างงานก่อสร้าง
 24. การต่อทะเบียนผู้รับจ้างงานก่อสร้าง
 25. การขอเชื่อมทางโดยการก่อสร้างสะพานข้ามคลองทั่วไปกับที่ดินของ กปน.
 26. การออกหนังสือรับรองระบบประปาเอกชน
 27. การออกหนังสือรับรองโรงงานและผลิตภัณฑ์วัสดุเหล็กหล่อ เหล็กหล่อเหนียว วัสดุเหล็กเหนียว วัสดุพลาสติก (พีวีซี) วัสดุซีเมนต์ใยหิน วัสดุยาง และน๊อต สกรู (กรณีโรงงานใหม่)
 28. การแจ้งชำระค่าธรรมเนียมเพื่อออกหนังสือรับรองระบบประปาเอกชน
 29. การออกหนังสือรับรองโรงงานและผลิตภัณฑ์วัสดุเหล็กหล่อ เหล็กหล่อเหนียว วัสดุเหล็กเหนียว วัสดุพลาสติก (พีวีซี) วัสดุซีเมนต์ใยหิน วัสดุยาง และน๊อต สกรู (กรณี เพิ่มเติมผลิตภัณฑ์)
 30. การรับทดสอบคุณสมบัติของกรวดและทรายกรองน้ำ
 31. การรับทดสอบคุณสมบัติความถ่วงจำเพาะและความทนอะซีโทนของท่อพีวีซี
 32. การออกหนังสือรับรองโรงงานและผลิตภัณฑ์วัสดุพลาสติก (พีอี) วัสดุพลาสติก (พีบี) และวัสดุทองแดงเจือ (กรณีโรงงานใหม่)
 33. การออกหนังสือรับรองโรงงานและผลิตภัณฑ์มาตรวัดน้ำ (กรณีโรงงานใหม่)
 34. การออกหนังสือรับรองโรงงานและผลิตภัณฑ์วัสดุพลาสติก (พีอี) วัสดุพลาสติก (พีบี) และวัสดุทองแดงเจือ (กรณี เพิ่มเติมผลิตภัณฑ์)
 35. การรับทดสอบคุณสมบัติทางกลของคอนกรีต
 36. การออกหนังสือรับรองโรงงานและผลิตภัณฑ์มาตรวัดน้ำ (กรณี เพิ่มเติมผลิตภัณฑ์)
 37. การรับทดสอบคุณสมบัติทางกลของโลหะ
 38. การรับทดสอบคุณสมบัติองค์ประกอบทางเคมี
 39. ขออนุญาตขุดลอกคลองประปาฝั่งตะวันออก,คลองประปาฝั่งตะวันตก
 40. ขออนุญาตเดินเรือในคลองประปาฝั่งตะวันออก,คลองประปาฝั่งตะวันตก
 41. ขออนุญาตใช้น้ำดิบคลองประปาฝั่งตะวันออก,คลองประปาฝั่งตะวันตก

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR