เพิ่มรอบการโอนเงินค่าสินค้า/บริการเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้คู่ค้า

เพิ่มรอบการโอนเงินค่าสินค้า/บริการเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้คู่ค้า

ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2557 


การประปานครหลวงจะเพิ่มรอบเฉพาะการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า/บริการเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/ผู้รับจ้างเป็นทุกวันทำการ จากเดิมที่โอนเงินเข้าบัญชีทุกวันอังคาร พฤหัสบดี และศุกร์