แผนปฏิบัติงานและความก้าวหน้า

แผนปฏิบัติการและความก้าวหน้า

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : เม.ย. 2567

การดำเนินงานตามภารกิจ : การเผยแพร่แผนปฏิบัติงานประจำปี   


แผนการปฏิบัติการผลการดำเนินงาน

แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2567

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นปีที่ 2 ของการดำเนินงานภายใต้ “แผนวิสาหกิจการประปานครหลวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2566-2570)” ซึ่งได้มีการทบทวนรายละเอียดปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน รวมทั้งได้พิจารณาความสอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ในระดับต่าง ๆ ในปัจจุบัน ได้แก่

• ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี

• แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

• แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)

• แผนปฏิรูปประเทศ

• พระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ

• แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ (พ.ศ. 2566-2570)

• แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย แนวคิด Thailand 4.0

• นโยบายและแผนงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

และนโยบายคณะกรรมการ กปน.ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะเพื่อสร้างคุณค่า (Smart Enterprise for Smart Value) นำเทคโนโลยีมาปรับใช้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ทั้งในการบริหารแหล่งน้ำดิบ การผลิต การจ่ายน้ำ การให้บริการหน้ามาตรและหลังมาตรวัดน้ำ ตลอดจนมีการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการองค์กร เพื่อเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง ที่สามารถส่งมอบคุณค่าตรงตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม ขององค์กร ดังนี้

วิสัยทัศน์ :

ประปาคุณภาพ เพื่อชีวิตที่ดี(Quality Water for Quality Living)

พันธกิจ :

  1. ดำนินธุรกิจหลักด้านน้ำอย่างครบวงจร โดยให้บริการน้ำที่มีมาตรฐานคุณภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างทั่วถึง
  2. องค์กรที่มีความสามารถในการรับมือวิกฤตการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อสร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสร้างการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน

ค่านิยมองค์กร :

คุณภาพที่ยั่งยืน มุ่งมั่นเพื่อสิ่งที่ดียิ่งขึ้น ปรับตัวว่องไว ฉลาดใช้เทคโนโลยี มองธุรกิจกว้างไกล สร้างชื่อเสียงความภูมิใจให้ กปน. (QWATER)

ทั้งนี้ ได้ปรับปรุงเนื้องาน เป้าหมาย กิจกรรมให้สอดรับกับระยะเวลาสามารถขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น พร้อมทั้งได้ถ่ายทอด ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์ นำมาสู่แผนงาน/โครงการครอบคลุม ตามหลัก BalancedScorecard (BSC)

โดยแบ่งเป็นมิติ/มุมมองทั้งสิ้น 4 มิติ อันได้แก่
O มิติด้านการเงิน
O มิติด้านลูกค้าและสังคม
O มิติด้านการเรียนรู้และพัฒนา
O มิติด้านกระบวนการภายใน

โดยแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) ได้เชื่อมโยงทุกมิติและถ่ายทอดสู่การปฏิบัติพร้อมจัดทำเป็นแผนงาน/โครงการ รวมทั้งสิ้น 35 โครงการ    

เลือกปี พ.ศ.