การขอโอนการใช้น้ำ

การขอโอนการใช้น้ำมี 2 กรณี


1. การโอนเปลี่ยนสภาพการใช้น้ำ

  • การโอนการใช้น้ำชั่วคราวเป็นการใช้น้ำถาวร เมื่อการปลูกสร้างบ้านหรืออาคารเสร็จเรียบร้อยและมีบ้านเลขที่แล้ว
  • การโอนการใช้น้ำถาวรเป็นการใช้น้ำชั่วคราว เมื่อมีการรื้อถอนบ้านหรืออาคารเดิมและต้องการสร้างขึ้นใหม่ในพื้นที่เดิม 

ค่าใช้จ่าย

ผู้ใช้น้ำจะต้องเสียค่าโอน 100 บาท และ วางเงินประกันใหม่ตามขนาดมาตรวัดน้ำโดยการประปานครหลวงจะคืนเงินประกันเก่าให้

2. การขอโอนเปลี่ยนประเภทการใช้น้ำ 

เป็นการเปลี่ยนประเภทการใช้น้ำตามสภาพการใช้ที่แท้จริง คือ

  • ที่พักอาศัย
  • ธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม

ค่าใช้จ่าย

ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ การประปานครหลวงสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนประเภทการใช้น้ำให้ถูกต้องตามความเป็นจริง เมื่อตรวจพบและอาจปรับค่าน้ำย้อนหลังตามความเป็นจริงด้วย