ชำระเงินผ่านตู้ ATM

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 มี.ค. 2561

ผู้ใช้น้ำสามารถชำระค่าน้ำประปาผ่านตู้ ATM ธนาคารต่างๆ 


เอกสารที่ต้องใช้

  1. ใบแจ้งค่าน้ำประปา หรือ ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาเดือนล่าสุด     
  2. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร  

ขั้นตอนการใช้บริการ

  1. กรอกแบบฟอร์มพร้อมแนบเอกสารใบแจ้งค่าน้ำประปา หรือใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาเดือนล่าสุด และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก (Download แบบฟอร์ม พร้อม ตัวอย่าง ได้ด้านล่าง)      
  2. แจ้งความประสงค์ได้ที่ธนาคารที่ท่านมีบัญชีเงินฝากทั้งประเภทออมทรัพย์ และกระแสรายวัน หรือที่สำนักงานการประปานครหลวงเขตทุกเขต และสาขาย่อยทุกสาขา        
  3. ระยะเวลาในการดำเนินการเพื่อเริ่มให้บริการประมาณ 1 รอบบิล   

ตู้ ATM ที่รับชำระค่าน้ำประปา