ข้อมูลสถิติการให้บริการ 

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : ก.พ. 2567 

ข้อมูลสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)    

รายการ
 1.ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ล้าน ลบ.ม.)
2.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ล้าน ลบ.ม.)
3.เปอร์เซ็นต์น้ำจำหน่าย (ร้อยละ)
4.จำนวนผู้ใช้น้ำ (ล้านราย)

ปีงบประมาณ 2566

ต.ค. 65 พ.ย. 65  ธ.ค. 65  ม.ค. 66 ก.พ. 66 มี.ค. 66 สะสม 6 เดือน
175.7 168.6 170.96 171.16 155.51 173.28 1,015.15
119.8 120.36 122.0 120.86 116.77 128.38 728.17
68.18 71.4 71.36 70.61 75.09 74.09 71.73
2.562 2.565 2.569 2.573 2.578 2.581 2.581

จำนวนผู้รับบริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in) (ราย)    

รายการ
 1.แก้ไขชื่อ นามสกุล ของผู้ใช้น้ำ
2.ขอหักค่าน้ำผ่านบัญชีธนาคาร
3.ต่ออายุฝากมาตร
4.ติดตั้งประปาใหม่
5.ถอนเงินประกันการใช้น้ำ
6.เปลี่ยนชื่อและสถานที่ส่งใบแจ้งค่าน้ำ
7.ย้ายมาตรวัดน้ำ
8.ยกเลิกการใช้น้ำ
9.โอนกรรมสิทธิ์การใช้น้ำ
10.ค่าธรรมเนียมระงับการใช้น้ำ 10%
ยอดรวม (ราย)

ปีงบประมาณ 2566

ต.ค. 65 พ.ย. 65  ธ.ค. 65 ม.ค. 66 ก.พ. 66 มี.ค. 66  เม.ย. 66 พ.ค. 66 มิ.ย. 66 ก.ค. 66 ส.ค. 66 ก.ย. 66 ยอดรวม (ราย)
200 214 249 226 193 353 199 292 306 228 191 224 2,875
700 919 714 831 817 961 744 880 976 838 840 828 10,048
270 253 320 282 285 279 199 259 368 283 236 281 3,315
2,226 2,982 2,727 2,777 2,893 3,222 2,158 2,908 2,954 2,702 2,803 2,587 32,979
187 209 194 243 237 263 183 242 198 212 242 226 2,636
651 607 641 669 576 682 401 589 644 532 508 519 7,019
452 525 477 528 498 586 343 460 506 545 550 507 5,977
652 580 666 806 728 688 604 766 692 687 774 697 8,340
4,552 4,255 4,966 5,096 4,567 5,268 4,108 4,514 5,177 4,793 4,706 4,957 56,959
8,082 7,674 6,342 6,636 8,113 8,555 6,248 6,507 8,595 8,206 8,203 8,384 91,545
18,012 18,218 17,296 18,094 18,907 20,857 15,187 17,417 20,416 19,026 19,053 19,210 221,693

จำนวนผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-Service (ราย)    

รายการ
 1.งานล้างถังพักน้ำ
2.งานสำรวจหาท่อรั่วภายใน
3.ติดตั้งประปาใหม่
4.เปลี่ยนประเภทผู้ใช้น้ำ
5.ยกเลิกการใช้น้ำ
6.ย้ายมาตรวัดน้ำ
ยอดรวม (ราย)

ปีงบประมาณ 2566

ต.ค. 65 พ.ย. 65  ธ.ค. 65 ม.ค. 66 ก.พ. 66 มี.ค. 66  เม.ย. 66 พ.ค. 66 มิ.ย. 66 ก.ค. 66 ส.ค. 66 ก.ย. 66 ยอดรวม (ราย)
45 33 9 29 27 20 47 42 32 56 68 45 453
53 46 40 82 70 101 232 293 313 330 323 291 2,174
61 73 115 305 173 72 56 83 89 65 61 62 1,215
91 89 77 94 65 115 89 92 83 96 91 73 1,055
27 38 38 43 31 47 30 59 51 56 70 48 538
21 26 35 34 40 26 19 22 20 19 28 32 322
298 305 314 587 406 381 473 591 588 622 641 551 5,757