คำขวัญประหยัดน้ำ กปน.   

 • ทรัพยากรน้ำมีวันหมด ใช้ทุกหยดอย่างรู้คุณค่า
 • น้ำประปามีค่าต่อชีวิต ประหยัดกันสักนิด ช่วยเศรษฐกิจได้   
 • ขาดน้ำคงขาดใจ เมื่อมีใช้อย่าฟุ่มเฟือย    
 • ช่วยตน ช่วยรัฐ ช่วยประหยัดน้ำประปา   
 • ประหยัดน้ำ ประหยัดเงิน  
 • ขาดน้ำ ขาดชีวิต ช่วยกันคิด ช่วยกันประหยัด   
 • ใช้น้ำอย่างคุ้มค่า เพื่อวันนี้ เผื่อวันหน้า  
 • ตรวจท่อ ก๊อก สุขภัณฑ์ ช่วยป้องกันน้ำสูญเสีย  
 • น้ำคือชีวิต ปิดให้สนิทเมื่อเลิกใช้   
 • ประหยัดน้ำ เพื่อใคร ถ้าไม่ใช่เพื่อคุณ   
 • ตอนน้ำมีไม่คิดถึง แต่จะซึ้งเมื่อหมดไป   
 • น้ำประปามีค่ากว่าที่คิด ประหยัดน้ำวันละนิด ช่วยชีวิตผู้อื่นได้   
 • USE THE WATER WISELY, FOR THE SAKE OF YOUR COUNTRY