กปน. คว้า 98.18 คะแนน ผลประเมิน ITA โดยสำนักงาน ป.ป.ช. มุ่งเน้นความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูล เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน

นายมานิต ปานเอม ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ประกาศปรับระดับผลการประเมิน ITA รูปแบบใหม่ (New Rating Score) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2566 และประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีหน่วยงานภาครัฐร่วมประเมินทั้งหมด 8,323 หน่วยงาน ภายใต้กรอบการประเมิน 10 ด้าน ได้แก่

1. การปฏิบัติหน้าที่

2. การใช้งบประมาณ

3. การใช้อำนาจ

4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต

6. คุณภาพการดำเนินงาน

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร

8. การปรับปรุงระบบการทำงาน

9. การเปิดเผยข้อมูล และ

10. การป้องกันการทุจริต

ซึ่ง กปน. ได้รับคะแนนการประเมินที่ 98.18 คะแนนเป็นอันดับที่ 2 ในกลุ่มรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย และอันดับที่ 4 จากรัฐวิสาหกิจทั้งหมด 51 หน่วยงาน

ทั้งนี้ กปน. เป็นรัฐวิสาหกิจที่ให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่มีภารกิจในการผลิตและบริการน้ำประปาสะอาดปลอดภัยแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพ นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยตลอดเวลา 56 ปีที่ผ่านมา กปน. ได้มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงความสำคัญของหลักธรรมาภิบาล (Corporate Governance) โดยการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ และมุ่งเน้นการสื่อสารกับผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงาน กปน. ทุกคน เพื่อก่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561-2580)

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR