กปน. และ วว. ร่วมลงนาม MOU ประสานความร่วมมือด้านการวิจัยวิชาการทางวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย นายมานิต ปานเอม ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) และ ศ.(วิจัย) ดร. ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) “การใช้ทรัพยากรร่วมกันของรัฐวิสาหกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงาน” โดยมีคณะผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมพิธีและเป็นสักขีพยาน

บันทึกความร่วมมือฯ ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาหาแนวทางการใช้ทรัพยากรหรือทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งเพื่อประสานความร่วมมือด้านการวิจัยวิชาการทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนเพื่อเป็นพันธมิตรที่ดีในการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์และบริการของทั้งสองหน่วยงาน

ผู้ว่าการ กปน. กล่าวว่า การสร้างสัมพันธภาพอันดีพร้อมสร้างเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง กปน. และ วว. จะสามารถนำองค์ความรู้มาต่อยอดให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ บริการ หรือธุรกิจที่เกิดมูลค่าเพิ่มได้ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชนในภายภาคหน้า

ในการนี้ คณะผู้บริหาร กปน. ได้เยี่ยมชมโรงงานบริการนวัตกรรมอาหารและศูนย์บริการนวัตกรรมเครื่องสำอางแบบครบวงจรภายในสถาบันฯ ด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR