กปน. เปิดตัวผู้ว่าการ คนใหม่ (ลำดับที่ 18) ปรับบทบาท กปน. สร้างอนาคต แสวงหาโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่ม สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

กปน. เปิดตัวผู้ว่าการ คนใหม่ (ลำดับที่ 18) ปรับบทบาท กปน. สร้างอนาคต แสวงหาโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่ม สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน 

นายมานิต ปานเอม ได้รับแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ตามมติที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 แทน นายกวี อารีกุล ที่เกษียณอายุ ซึ่งเป็นผู้ว่าการลำดับที่ 18 และเป็นลำดับที่ 9 ที่มาจากการคัดสรร ตาม พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับคณะกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2543) ซึ่งในวันนี้ (12 กรกฎาคม 2565) ได้มีพิธีลงนามในสัญญาจ้าง โดยมี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ประธานกรรมการ กปน. ร่วมลงนามในฐานะผู้แทนฝ่ายนายจ้าง

นายมานิต จบการศึกษาระดับปริญญาโทวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  (วิศวกรรมโยธา)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วิศวกรรมโยธา)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และนิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เริ่มงานกับ กปน. ตั้งแต่ปี 2530 และก้าวสู่ตำแหน่งผู้บริหาร ได้แก่ ผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานวิศวกรรมและสารสนเทศภูมิศาสตร์ ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้างระบบจ่ายน้ำ 1 ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 9 และผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักบริหารโครงการ) ตามลำดับ โดยปี 2564 ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการ (วิศวกรรม) ก่อนขึ้นเป็นผู้ว่าการ กปน. คนใหม่ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมทั้งความรู้และประสบการณ์การทำงานด้านงานประปา พร้อมนำพา กปน. ก้าวสู่บทบาทใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าและขับเคลื่อนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง แสวงหาโอกาสการพัฒนาธุรกิจใหม่ เพื่อชดเชยรายได้หลักที่ลดลง และยังคงยกระดับการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนแบบครบวงจรต่อไป

โดย นายมานิต มีแนวนโยบายในการขับเคลื่อน กปน. ที่สำคัญ ได้แก่

  1. เพิ่มรายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง การพัฒนาธุรกิจใหม่
  2. พัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน และรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
  3. เสริมสร้างเสถียรภาพและมั่นคงด้านการผลิตน้ำประปา ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงมือลูกค้า มีการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อให้ลูกค้ามีน้ำใช้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ
  4. บริหารทรัพยากรบุคคล เตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านงานประปาในระดับมืออาชีพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR