แอปฯ MWA onMobile คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 Ombudsman Awards ประจำปี 2565

วันนี้(วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566) เวลา 09.00 น. ณ ห้องวายุภักษ์ 3 – 4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ นายธำรง บูรณตระกูล รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เป็นผู้แทน กปน. เข้ารับมอบถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สาขาองค์กรดีเด่น ด้านนวัตกรรมการให้บริการประชาชน (Self Initiative Award) จากผลงาน “การยกระดับบริการด้วย MWA onMobile” จาก รองศาสตราจารย์อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ในพิธีมอบรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา Ombudsman Awards รางวัลแห่งคุณค่าองค์กรพัฒนาสร้างสรรค์สังคม ประจำปี 2565

โดยรางวัลดังกล่าว เป็นรางวัลที่ยกย่องเชิดชู สร้างขวัญและกำลังใจให้กับหน่วยงานที่เป็นแบบอย่างที่ดี มีระบบในการบริหารจัดการ สร้างสรรค์นวัตกรรมเชิงแนวคิด เชิงกระบวนการ หรือเชิงสิ่งประดิษฐ์ มุ่งเน้นเทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการประชาชน โดยได้สร้างระบบ หรือพัฒนาช่องทางการให้บริการแก่ประชาชนที่โดดเด่น ทันสมัย เพื่อให้ประชาชนได้ใช้บริการได้อย่างสะดวกสบาย รวดเร็ว ถูกต้อง ลดปัญหาความแออัด ขจัดปัญหาซึ่งเป็นภาระของประชาชน รวมถึงมีความพร้อมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และเกิดประโยชน์สูงสุดในการให้บริการกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ แอปพลิเคชัน MWA onMobile แอปฯ ของคนเมือง ครบทุกเรื่องน้ำประปา เป็นการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมุ่งเน้นการให้บริการได้ทุกที่ทุกเวลา แบบ One Stop Service ลูกค้าสามารถ • ชำระค่าน้ำประปาบนโทรศัพท์มือถือของตัวเอง • ตรวจสอบข้อมูลพื้นที่น้ำไหลอ่อน – ไม่ไหล คุณภาพน้ำประปา ข้อมูลการใช้น้ำย้อนหลัง • ขอติดตั้งประปาใหม่ • ขอรับบริการล้างถังพักน้ำ และซ่อมท่อประปาชำรุด • สะสมคะแนนผ่าน MWA Point • สมัคร e-Bill Service ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการ/ความคาดหวังของลูกค้า และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล โดย กปน. ได้มีการพัฒนา ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน ทั้งการให้บริการข้อมูลข่าวสาร การขอรับบริการ และการทำธุรกรรม และการรับฟังคำแนะนำของลูกค้า รวมถึงการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้ เพื่อยกระดับการให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR