ท่อประธาน

แบบฟอร์มและเกณฑ์การพิจารณาประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างและบุคลากรผู้รับจ้าง ในการประเมินผลการปฏิบัติงานก่อสร้างของผู้รับจ้างและบุคคลากร สำหรับงานก่อสร้างวางท่อประธาน

เลือกปี พ.ศ.

การประเมินผลงานผู้รับจ้าง

เลือกปี พ.ศ.

การตัดคะแนนผู้รับจ้างและบุคลากร