Contractor registration

ทะเบียนผู้รับจ้าง

ทะเบียนผู้รับจ้างงานก่อสร้างของการประปานครหลวง

แจ้งทบทวนฐานะทางการเงินทุกๆ 2 ปี 

แจ้งผลการจดขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างของการประปานครหลวง