Request to cancel

ขอยกเลิกการใช้น้ำ + ขอถอนเงินประกัน


ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 4 สัปดาห์

ระยะเวลาดำเนินการภายใน 3 วันทำการ

ขอปรับเปลี่ยนขนาดมาตร กรณี เพิ่มขนาดมาตร


1.

สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าบ้าน) 

+ สำเนาบัตรประชาชน (เจ้าบ้าน)  

2.

เอกสารผู้ครอบครองสิทธิ์

3.

หนังสือรับรองบริษัท

(ไม่เกิน 3 เดือน) 

5.

สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ  

ถอนเงินประกันการใช้น้ำ


1.

สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้าน

(ชื่อที่แจ้งในใบเสร็จเงินประกัน)

2.

สำเนาทะเบียนบ้าน

(ชื่อที่แจ้งในใบเสร็จเงินประกัน)

3.

ถ้าใบเสร็จหาย นำบิลค่าน้ำไปแจ้งความ

4.

ถ้าเจ้าของเดิมเป็นในนามบริษัทต้องประทับ

ตราบริษัทที่เอกสารทุกใบ