Change payment method for goods/services It is a money transfer into the account on 8 Jan. 2013

เปลี่ยนวิธีการชําระเงินค่าสินค้า/บริการ เป็นโอนเงินเข้าบัญชีในวันที่ 8ม.ค.56

การประปานครหลวง (กปน.) ขอแจ้งให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างของกปน.ทราบว่า กปน.จะจ่ายชำระเงินค่าสินค้า/บริการให้แก่ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งผู้ขาย/ผู้รับจ้าง แจ้งต่อ กปน.ไว้แล้ว ตั้งแต่งวดการจ่ายเงินวันที่ 8 มกราคม 2556 เป็นต้นไป

ธนาคารทหารไทย จำกัด (ธนาคาร) จะเป็นผู้ให้บริการโอนเงินค่าสินค้า/บริการ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารและส่งหนังสือรับรองภาษีเงินได้ หัก ณ.ที่จ่ายให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ทางไปรษณีย์ หลังจากวันที่โอนเงินแล้วหากผู้ขาย/ผู้รับจ้างรายใด ยังไม่แจ้งข้อมูลสำหรับใช้ในการรับเงินค่าสินค้า/บริการ ด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก โปรดติดต่อ หน่วยงานภายในที่ท่านขายสินค้า/ให้บริการ หรือ กองการเงิน ฝ่ายการเงิน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2504 0123 ต่อ 1242 , 1243 ทั้งนี้ กปน.จะโอนเงินเข้าบัญชีทุกวัน ซึ่งผู้ขาย/ผู้รับจ้าง สามารถติดตามการเบิกจ่ายเงินได้ที่ระบบ E-Tracking System (ETS)