นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น

ด้วยรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดนโยบายให้หน่วยงานของรัฐ ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและมีการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐและในการนี้ 

การประปานครหลวงได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ระหว่างกระทรวงมหาดไทยหอการค้าไทย และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ดังนั้น เพื่อให้ การบริหารงานของการประปานครหลวงมีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรม อันจะนำไปสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High Perforrnance Organization) อย่างยั่งยืน

แผนปฏิบัติการด้านการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กปน.