การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผู้ใช้น้ำ  

วิธีปฏิบัติ

วิธีปฏิบัติ


ผู้ใช้น้ำที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของผู้ใช้น้ำ

 • คำนำหน้า
 • ชื่อ นามสกุล
 • ที่ใช้น้ำ
 • ที่อยู่สำหรับการติดต่อ หรือการแจ้งหนี้  

เอกสารประกอบที่ต้องนำไปเมื่อท่านไปยื่นคำร้อง

 • สำเนาบัตรประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้ขอใช้น้ำ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ถ้าเป็น นิติบุคคล หจก. หรือบริษัท ฯลฯ ต้องมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • หากท่าน ไม่สามารถไปดำเนินการได้ด้วยตนเองให้นำหนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจไปด้วย
 • เอกสารเพิ่มเติมแล้วแต่กรณี เช่น
  • กรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เช่น คำนำหน้า, ชื่อ นามสกุล ต้องนำหลักฐานการเปลี่ยนแปลงที่ทางราชการออกให้ไปด้วย     

การนำส่งคำขอและหลักฐาน

ติดต่อด้วยตนเองที่ ส่วนบริการการใช้น้ำ สำนักงานประปาสาขาของการประปานครหลวง

** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาโทรติดต่อ 1125 หรือ สำนักงานประปาสาขา