Organization action plan and Progress

Update : MAR 2022

การดำเนินงานตามภารกิจ : การเผยแพร่แผนปฏิบัติงานประจำปี   


แผนการปฏิบัติงานผลการดำเนินงาน

แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2565

แผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) ได้มีการทบทวนรายละเอียดปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน รวมทั้งได้พิจารณาความสอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ในระดับต่างๆ ในปัจจุบัน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2565) แผนปฏิรูปประเทศ พระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ แนวคิด Thailand 4.0 ผลการทบทวนแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ (2560-2564) โดยขยายระยะเวลาสิ้นสุดปี 2565 นโยบายและแผนงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และนโยบายคณะกรรมการ กปน. โดยได้ปรับปรุงเนื้องาน เป้าหมาย กิจกรรมให้สอดรับกับระยะเวลา สามารถขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น พร้อมทั้งได้ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงกลลุทธ์ กลยุทธ์ นำมาสู่แผนงาน/โครงการครอบคลุมตามหลัก Balanced Scorecard (BSC) โดยแบ่งเป็นมิติ/มุมมองทั้งสิ้น 6 มิติ อันได้แก่

• มิติด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Perspective)

• มิติด้านการเงิน (Financial Perspective)

• มิติด้านลูกค้า (Customer Perspective)

• มิติด้านกระบวนการใน (Internal Process Perspective)

• มิติด้านการเรียนรู้และพัฒนาองค์กร (Learning and Growth
   Perspective)

• มิติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Societal
   Responsibility Perspective)

โดยแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) ได้เชื่อมโยงทุกมิติ และถ่ายทอดสู่การปฏิบัติพร้อมจัดทำเป็นแผนงาน/โครงการ รวมทั้งสิ้น 37 โครงการ (83 แผนงาน)    

เลือกปี พ.ศ.