Procedure for receiving complaints

ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน

ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่การประปานครหลวงผ่านช่องทาง ศปท.กปน.