คู่มือสำหรับประชาชน


คู่มือสำหรับประชาชน โดย กปน.

รายการคู่มือสำหรับประชาชน

รายการคู่มือสำหรับประชาชน

ตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 


ได้กำหนดให้หน่วยงานต่าง ๆ ต้องดำเนินการเผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชน โดย กปน.  ได้รวบรวมคู่มือสำหรับประชาชนทีี่เกี่ยวข้องกับ กปน. ทั้ง 55 เรื่อง เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ ดังนี้

การรับรองระบบประปาเอกชน


ข้อที่ 1  คู่มือการแจ้งชำระค่าธรรมเนียมเพื่อออกหนังสือรับรองระบบประปาเอกชน

ข้อที่ 2  คู่มือการออกหนังสือรับรองระบบประปาเอกชน

การยื่นจดทะเบียนผู้รับจ้างงานก่อสร้าง


ข้อที่ 3  คู่มือการจดทะเบียนผู้รับจ้างงานก่อสร้าง

ข้อที่ 4  คู่มือการขอต่อทะเบียนผู้รับจ้างงานก่อสร้าง

การออกหนังสือรับรองโรงงานและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ


ข้อที่ 5  คู่มือการออกหนังสือรับรองโรงงานและผลิตภัณฑ์ วัสดุเหล็กหล่อ เหล็กหล่อเหนียว(กรณีโรงงานใหม่)

ข้อที่ 6  คู่มือการออกหนังสือรับรองโรงงานและผลิตภัณฑ์ วัสดุเหล็กเหนียว(กรณีโรงงานใหม่)

ข้อที่ 7  คู่มือการออกหนังสือรับรองโรงงานและผลิตภัณฑ์ วัสดุพลาสติก (พีวีซี)(กรณีโรงงานใหม่)

ข้อที่ 8  คู่มือการออกหนังสือรับรองโรงงานและผลิตภัณฑ์ วัสดุพลาสติก (พีอี)(กรณีโรงงานใหม่)

ข้อที่ 9  คู่มือการออกหนังสือรับรองโรงงานและผลิตภัณฑ์ มาตรวัดน้ำ(กรณีโรงงานใหม่)

ข้อที่ 10  คู่มือการออกหนังสือรับรองโรงงานและผลิตภัณฑ์ วัสดุทองแดงเจือ (กรณีโรงงานใหม่)

ข้อที่ 11  คู่มือการออกหนังสือรับรองโรงงานและผลิตภัณฑ์ วัสดุซีเมนต์ใยหิน (กรณีโรงงานใหม่)

ข้อที่ 12  คู่มือการออกหนังสือรับรองโรงงานและผลิตภัณฑ์ วัสดุยาง(กรณีโรงงานใหม่)

ข้อที่ 13  คู่มือการออกหนังสือรับรองโรงงานและผลิตภัณฑ์ น๊อต สกรู(กรณีโรงงานใหม่)

ข้อที่ 14  คู่มือการออกหนังสือรับรองโรงงานและผลิตภัณฑ์ วัสดุพลาสติก (พีบี)(กรณีโรงงานใหม่)

ข้อที่ 15  คู่มือการออกหนังสือรับรองโรงงานและผลิตภัณฑ์ วัสดุเหล็กหล่อ เหล็กหล่อเหนียว (กรณีเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์)

ข้อที่ 16  คู่มือการออกหนังสือรับรองโรงงานและผลิตภัณฑ์ วัสดุเหล็กเหนียว (กรณีเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์)

ข้อที่ 17  คู่มือการออกหนังสือรับรองโรงงานและผลิตภัณฑ์ วัสดุพลาสติก (พีวีซี)(กรณีเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์)

ข้อที่ 18  คู่มือการออกหนังสือรับรองโรงงานและผลิตภัณฑ์ วัสดุพลาสติก (พีอี)(กรณีเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์)

ข้อที่ 19  คู่มือการออกหนังสือรับรองโรงงานและผลิตภัณฑ์ มาตรวัดน้ำ(กรณีเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์)

ข้อที่ 20  คู่มือการออกหนังสือรับรองโรงงานและผลิตภัณฑ์ วัสดุทองแดงเจือ(กรณีเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์)

ข้อที่ 21  คู่มือการออกหนังสือรับรองโรงงานและผลิตภัณฑ์ วัสดุซีเมนต์ใยหิน(กรณีเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์)

ข้อที่ 22  คู่มือการออกหนังสือรับรองโรงงานและผลิตภัณฑ์ วัสดุยาง (กรณีเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์)

ข้อที่ 23  คู่มือการออกหนังสือรับรองโรงงานและผลิตภัณฑ์ น๊อต สกรู (กรณีเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์)

ข้อที่ 24  คู่มือการออกหนังสือรับรองโรงงานและผลิตภัณฑ์ วัสดุพลาสติก (พีบี) (กรณีเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์)

การรับทดสอบคุณสมบัติตามมาตรฐานอ้างอิง


ข้อที่ 25  คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การรับทดสอบคุณสมบัติของกรวดและทรายกรองน้ำ

ข้อที่ 26  คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การรับทดสอบคุณสมบัติความถ่วงจำเพาะของท่อพีวีซีและความทนอะซีโทน

ข้อที่ 27  คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การรับทดสอบคุณสมบัติทางกลของคอนกรีต

ข้อที่ 28  คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การรับทดสอบคุณสมบัติทางกลของโลหะ

ข้อที่ 29  คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การรับทดสอบคุณสมบัติวัสดุประเภทยาง

ข้อที่ 30  คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การรับทดสอบคุณสมบัติส่วนประกอบทางเคมี

การขออนุญาตติดตั้งประปา และดำเนินการเกี่ยวกับมาตรวัดน้ำ


ข้อที่ 31  คู่มือการขอถอนเงินประกันการใช้น้ำ

ข้อที่ 32  คู่มือการขอทดสอบความเที่ยงตรงของมาตรวัดน้ำ

ข้อที่ 33  คู่มือการขอฝากมาตรวัดน้ำ (กรณีระยะเวลาตั้งแต่ยื่นคำขอจนถึงถอดมาตร 4 วันทำการ)

ข้อที่ 34  คู่มือการขอย้าย – ยกมาตร (ตามความประสงค์ของผู้ใช้น้ำ) (กรณีมาตรวัดน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ½ นิ้ว – 1 นิ้ว)

ข้อที่ 35  คู่มือการขอย้าย – ยกมาตร (ตามความประสงค์ของผู้ใช้น้ำ) (กรณีมาตรวัดน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว – 8 นิ้ว)

ข้อที่ 36  คู่มือการขอรับรองการให้บริการจ่ายน้ำประปาโครงการหมู่บ้านจัดสรร

ข้อที่ 37  คู่มือการขออนุญาตติดตั้งประปาซ้ำ/บรรจบมาตรกรณีงดจ่ายน้ำเกินกว่า 180 วัน (มาตรวัดน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว – 1 นิ้ว)

ข้อที่ 38  คู่มือการขออนุญาตติดตั้งประปาซ้ำ/บรรจบมาตรกรณีงดจ่ายน้ำเกินกว่า 180 วัน (มาตรวัดน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว – 1 นิ้ว ในกรณีสามารถดำเนินการติดตั้งได้ภายใน 1 วันทำการ)

ข้อที่ 39  คู่มือการขออนุญาตติดตั้งประปาใหม่ กรณีมีการวางท่อจ่ายน้ำ และงานที่เกี่ยวข้อง วงเงินค่าแรงจัดจ้างเกิน 2,000,000 บาท

ข้อที่ 40  คู่มือการขออนุญาตติดตั้งประปาใหม่ กรณีมีการวางท่อจ่ายน้ำ และงานที่เกี่ยวข้อง วงเงินค่าแรงจัดจ้างไม่เกิน 2,000,000 บาท

ข้อที่ 41  คู่มือการขออนุญาตติดตั้งประปาใหม่รายเดี่ยว ไม่มีการวางท่อจ่ายน้ำ (มาตรวัดน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว – 1 นิ้ว)

ข้อที่ 42  คู่มือการขออนุญาตติดตั้งประปาใหม่รายเดี่ยว ไม่มีการวางท่อจ่ายน้ำ (มาตรวัดน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว – 1 นิ้ว ในกรณีสามารถดำเนินการติดตั้งได้ภายใน 1 วันทำการ)

ข้อที่ 43  คู่มือการขออนุญาตติดตั้งประปาใหม่รายเดี่ยว ไม่มีการวางท่อจ่ายน้ำ (มาตรวัดน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว – 8 นิ้ว)

ข้อที่ 44  คู่มือการขออนุญาตย้ายแนวเส้นท่อประปา วงเงินค่าแรงจัดจ้างไม่เกิน 1,000,000 บาท

ข้อที่ 45  คู่มือการขอบรรจบมาตรวัดน้ำ

ข้อที่ 46  คู่มือการเปลี่ยนมาตรชำรุด/ไม่เดิน (กรณีมาตรวัดน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ½ นิ้ว – 1 1/2นิ้ว)

ข้อที่ 47  คู่มือการเปลี่ยนมาตรชำรุด/ไม่เดิน (กรณีมาตรวัดน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว –16 นิ้ว)

การขออนุญาตดำเนินการที่มีความเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของ กปน.


ข้อที่ 48  คู่มือการขออนุญาตใช้น้ำดิบในคลองประปา

ข้อที่ 49  คู่มือการขออนุญาตขุดลอกขยายคลองประปา

ข้อที่ 50  คู่มือการขออนุญาตเดินเรือในคลองประปา

ข้อที่ 51  คู่มือการขอปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างบนที่ดินของ กปน.

ข้อที่ 52  คู่มือการขอเช่าที่ดินและปลูกสิ่งก่อสร้างบนที่ดินของ กปน.

ข้อที่ 53  คู่มือการขอเชื่อมทางโดยการก่อสร้างสะพานข้ามคลองทั่วไปกับที่ดินของ กปน.

ข้อที่ 54  คู่มือการขอเชื่อมทางโดยการก่อสร้างสะพานข้ามคลองประปากับที่ดินของ กปน.

ข้อที่ 55  คู่มือการขอต่ออายุสัญญาเพื่อใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ของ กปน.