การประปานครหลวง(กปน.) แนะนำล้างมือทุกครั้ง เพื่อป้องกันโควิด-19

MWA Poster อื่น ๆ