บทความ กปน. ชูไอเดียนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษามาตรวัดน้ำเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน

ภารกิจหลักของการประปานครหลวง (กปน.) นอกจากการสำรวจ จัดหา ให้ได้มาซึ่งน้ำดิบ เพื่อใช้ในการผลิตจัดส่ง ให้บริการประปาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ

ยังครอบคลุมถึงเรื่องการให้บริการเกี่ยวกับมาตรวัดน้ำ อาทิ การบำรุงรักพามาตรวัดน้ำ การแก้ไขมาตรวัดน้ำที่ขัดข้อง การเปลี่ยนมาตรวัดน้ำที่ชำรุด! พื้นที่ติดตั้งไม่เหมาะสมและการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำตามวาระ เพื่อให้อุปกรณ์หลักที่ใช้วัดปริมาณการใช้น้ำมีความเที่ยงตรงรักษาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ

คลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การปฏิบัติงานต้านการบำรุงรักษา มาตรวัดน้ำ และการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำตามวาระโดยเฉพาะมาตรวัดน้ำขนาด 5 นิ้ว และขนาด * นิ้ว ที่คิดตั้งตามบ้านพักอาศัยทั่วไป ซึ่งมีมากถึงร้อยละ 90 ของมาตรวัดน้ำทั้งหมดมักประสบปัญหาจากมาตรฐานของการติดตั้งมาตรวัดน้ำเป็นระยะคงที่ตายตัวบางจุดงานไม่สามารถขยับข้อต่อ ของมาตรวัดน้ำได้หรือมีข้อจำกัดในเรื่องพื้นที่ในการปฏิบัติงาน (Operation Field) จนในบางครั้งมีความจำเป็นต้องสกัดปูนในจุดงานจนอาจเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้ใช้น้ำ

ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบแก่ประชาชน ทั้งงานความพึงพอใจและความสะดวกสบายของผู้ใช้น้ำรวมถึงเพื่อช่วยปฏิบัติงานสูญเสียและส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการรวมตัวกันของพนักงาน กปน. ภายใต้การสนับสนุนของผู้บริหารเพื่อคิดค้นนวัตกรรมสำหรับใช้ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยยึดหลักความประหยัด คุ้มค่า และการพึ่งพาอย่างยั่งยืน จนได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น “อุปกรณ์บำรุงรักษามาตรวัดน้ำ” ภายใต้ซื่อ “ADD[…] SPACE” ซึ่งเป็นอุปกรณ์เพิ่มระยะที่สามารถช่วยอำนวยความสะดวกในการบำรุงรักษามาตรวัดน้ำขนาดเล็กในทางจุดงานที่มีข้อจำกัดในเรื่องพื้นที่ในการปฏิบัติงาน (ไม่สามารถขยับข้อต่อของมาตรวัดน้ำ) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ช่วยลดระยะเวลาในการทำงานป้องกันความเสียหายกับตัวมาตรวัดน้ำได้เป็นย่างดี และลดผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำให้น้อยที่สุด

กปน. เริ่มต้นพัฒนาอุปกรณ์บำรุงรักษามาตรวัดน้ำ ในปี 2559 เมื่อได้อุปกรณ์ต้นแบบ จึงนำไปทดลองปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ให้บริการของสำนักงานประปาสาขาบางกอกน้อย และพื้นที่ให้บริการของสำนักงานประปาสาขาพญาไท พบว่า ได้ผลเป็นที่น่าพึงพอใจ ช่วยเพิ่มพื้นที่ในการปฏิบัติงานบำรุงรักษามาตรวัดน้ำ/การเปลี่ยนมาตรครบวาระได้ดียิ่งขึ้น สามารถลดเวลาการทำงานจาก 60 นาที เหลือเพียง 15 นาที ส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพิ่มความสะดวกสบายและความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้น้ำ ลดอัตราน้ำสูญเสียรวมถึงลดคำใช้ง่ายในการซ่อมปูนที่ต้องสกัดบริเวณขามาตรวัดน้ำอีกด้วย

“ADD…SPACE” มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องถึง 5 รุ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความเหมาะสมในการนำไปใช้งานของแต่ละหน่วยงาน ก่อนได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการประกวดรางวัลคุณภาพ Thailand Kaizen Awad 2018 ซึ่งจัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทกบางนา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติสำหรับผู้ที่มีผลงาน Kaizen ดีเด่น และองค์กรที่นำ Kaizen เข้าไปช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดย “ADDI…SPACE”ของ กปน. ได้รับรางวัล Golden Award ในประเทศ Genba Kaizen ซึ่งเป็นการประกวดการปรับปรุงโดยกลุ่มพนักงานปฏิบัติการที่มีหน้าที่รับผิดชอบกระบวนการนั้น อาจเป็นการประดิษฐ์หรือปรับปรุงกระบวนการที่ทำได้อย่างรวดเร็ว ไม่ซับซ้อน และต้องไม่เป็นอัตโนมัติ เป็นอุปกรณ์/ผลงานที่ติดองและทำเอง ใช้งบประมาณไม่แพง

สำหรับเส้นทางต่อไปของ “ผลงานอุปกรณ์บำรุงรักษามาตรวัดน้ำ” คือ การวางแนวทางที่เหมาะสมในการเตรียมนำไปใช้เป็นอุปกรณ์ประจำหน่วยงานของสำนักงานประปาสาขาทุกแห่งพร้อมทั้งมุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ นำไปสู่การปฏิบัติงานที่เป็น Besl Pructice ของงานค้นการบำรุงรักมามาตรวัดน้ำ และการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำตามวาระ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน อันจะเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เพิ่มความเชื่อมั่นและความสะดวกสบายของผู้ใช้น้ำ ตอบสนองวิสัยทัศน์ของ กปน. ในการเป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ให้บริการงานประปามีธรรมาภิบาล และได้มาตรฐานในระดับสากล

การประปาชวนรู้อื่น ๆ