ท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ

แบบฟอร์มและเกณฑ์การพิจารณาประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างและบุคลากรผู้รับจ้างในการประเมินผล การปฏิบัติงานก่อสร้างของผู้รับจ้างและบุคคลากรสำหรับงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ

เลือกปี พ.ศ.

การประเมินผลงานผู้รับจ้าง

เลือกปี พ.ศ.

การตัดคะแนนผู้รับจ้างและบุคลากร