ประกาศแล้ว กิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถาม การรับรู้ช่องทางการบริการในรูปแบบ Digital ของการประปานครหลวง ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile สำหรับ 50 ท่านแรกที่ได้คะแนนสูงสุด รับบัตรชมภาพยนตร์ 2 ที่นั่ง เรื่อง ก็อดซิลล่า ปะทะ คอง 2 อาณาจักรใหม่ รอบพิเศษเหมาโรง ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ที่ SF World Cinema Central World ชั้น 7

รายชื่อผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 50 ท่านแรก รับบัตรชมภาพยนตร์ 2 ที่นั่ง เรื่อง ก็อดซิลล่า ปะทะ คอง 2 อาณาจักรใหม่ พร้อมชุดเครื่องดื่มและป๊อปคอร์น Combo M

 1. ลัดดาวัลย์ ถวัลยวิxxx
 2. ลลิตา บุญเลิศxxx
 3. วิลาวัณย์ ลักษโxxx
 4. ชมบงกช รอดxxx
 5. พีรวัช ตันไพxxx
 6. สมพล รอดxxx
 7. ชาญวิทย์ เสริมxxx
 8. ชนาภัทร เลาประxxx
 9. สมศักดิ์ บุญวิxxx
 10. กิตติศักดิ์ กาญจนxxx
 11. ธวัช สถิตxxx
 12. ณัฐวุฒิ ติ่นxxx
 13. กิตติญา จิตตxxx
 14. นฤมล ทับเxxx
 15. พุทธิพงษ์ ทวนทxxx
 16. วุฒิชัย จุลมxxx
 17. เธียรวิชญ์ เกษรอิxxx
 18. สมภพ ตรัยไชxxx
 19. ธิดาวัลย์ อนันตxxx
 20. Nahatai Kaewxxx
 21. Watcharin Wongxxx
 22. โปรดปราน ใจxxx
 23. ปิยาภรณ์ เกิดxxx
 24. Yothin Athiphanxxx
 25. มนตรี สมxxx
 26. ธีร์ธวัช อาจหาญxx
 27. ณัฐวีร์ สุวรรณxxx
 28. ปาริฉัตร ปทุมxxx
 29. รักษพล ไชยชxxx
 30. พัชรินทร์ หงษ์xxx
 31. ภาคภูมิ ปุระxxx
 32. เรฮาน่า ซาxxx
 33. ปฐวี พลวิxxx
 34. ปรเมษฐ พลแxxx
 35. ชลธิชา หล่อxxx
 36. อัซวัน มาหxxx
 37. อนิรุจน์ ธนรักษ์xxx
 38. อนุชา พึ่งxxx
 39. ชยันต์ บังเxxx
 40. ณัฏฐ์ เสริมศิxxx
 41. อิทธิกานต์ จิตสxxx
 42. ยุทธพล กุลทxxx
 43. พรศักดิ์ ไพรไพxxx
 44. ชนกนันท์ อินทรีxxx
 45. ธนวัฒน์ จิรัฐิxxx
 46. กนิษฐ์ เมธาxxx
 47. ดวงพร เหลืองสxxx
 48. นารีรัตน์ พรหมxxx
 49. อารี มงคลxxx
 50. ศุภวิชญ์ ธโนศxxx

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 1. ลูกค้าที่มีสิทธิ์ได้รับบัตรชมภาพยนตร์ 2 ที่นั่ง พร้อมชุดเครื่องดื่มและป๊อปคอร์นขนาดไซส์ M โดยบัตรสามารถใช้งานได้เฉพาะที่ SF World Cinema Central World ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. เท่านั้น
 2. ลูกค้าต้องมารับบัตรด้วยตนเองในวันที่จัดกิจกรรม “MWA Digital for Smart Living : กปน. ยุคดิจิทัล เพื่อชีวิตที่ง่ายกว่า” วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 12.00-13.30 น. ที่บูธกิจกรรมของการประปานครหลวง SF World Cinema Central World ชั้น 7 โดยต้องแสดงบัตรประชาชนตัวจริง เพื่อยืนยันตัวตนกับเจ้าหน้าที่และชื่อผู้ที่มารับต้องตรงกับรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับบัตรชมภาพยนตร์ หากไม่สามารถมาได้ด้วยตนเอง โปรดนำสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของบัตรพร้อมเซ็นมอบอำนาจ เขียนระบุชื่อผู้ที่ได้รับโอนสิทธิ์ให้ชัดเจน (ใช้เอกสารตัวจริงเท่านั้น ห้ามแคปหรือใช้ภาพถ่าย)
 3. ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่น
 4. ในกรณีลูกค้าไม่ใช้สิทธิ์ตามระยะเวลาที่กำหนดไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางการประปานครหลวง ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยให้ในทุกกรณี
 5. การประปานครหลวง ขอสงวนสิทธิ์การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ MWA Call Center 1125

6. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่การประปานครหลวงกำหนด

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR