กปน. ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำโครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อชุมชน

ปฏิบัติการนักวิทย์ชุดขาว ฝ่ายคุณภาพน้ำ การประปานครหลวง (กปน.) ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำ ณ จุดบริการน้ำดื่มระบบ RO ที่ให้บริการอยู่ในบริเวณสำนักงานใหญ่ กปน. สำนักงานประปาสาขาแม้นศรี สำนักงานประปาสาขาประชาชื่น และวัดชลประทานรังสฤษดิ์ โดย กปน. มีแผนตรวจสอบคุณภาพน้ำจากจุดบริการน้ำดื่มในพื้นที่บริการของ กปน. ทั้ง 18 แห่ง อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้น้ำที่มีความสะอาดปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง เสริมสร้างสุขภาพอนามัย ตามเกณฑ์น้ำดื่มขององค์การอนามัยโลก อีกทั้งสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล เรื่องน้ำดื่มสะอาด ลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR