กปน. ลงพื้นที่ตรวจน้ำ โครงการ “หลอมรวมใจ มอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ทีมปฏิบัติการนักวิทย์ชุดขาว การประปานครหลวง (กปน.) ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคภายในโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการ “หลอมรวมใจ มอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินงานจัดกิจกรรมเพื่อให้โรงเรียนมีน้ำสะอาดในการอุปโภคและบริโภค ส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีให้เด็กนักเรียนทั่วประเทศ

จากการตรวจสอบคุณภาพน้ำได้แก่ น้ำประปาต่อตรงจากท่อจ่ายน้ำ น้ำจากถังพักน้ำ น้ำดื่มจากเครื่องกรองน้ำและตู้น้ำเย็น ภายในโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จำนวน 7 ตัวอย่าง พบว่ามีคุณภาพได้ตามเกณฑ์แนะนำน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลกทุกตัวอย่าง โดยในปีงบประมาณ 2567 กปน. จะเข้าดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำและแนะนำวิธีการดูแลรักษาความสะอาดอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบประปาภายในให้กับโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่บริการของ กปน. เพื่อให้มีน้ำสะอาดปลอดภัยพร้อมใช้อุปโภคบริโภคจำนวน 720 แห่ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR