กปน. ร่วมมือ TICA และ JICA จัดอบรม หลักสูตร “Practice in Innovation and Digital Technology for Sustainable Water Management”

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร รองผู้ว่าการ (วิศวกรรม) รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เป็นประธานในพิธีเปิดอบรม หลักสูตร “Practice in Innovation and Digital Technology for Sustainable Water Management” โดยมี นางราชิรัช อุทาโย รองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา) นางสาววิชชุดา เลี่ยมสงวน ผู้เชี่ยวชาญ กปน. ระดับ 10 คณะผู้บริหาร กปน. พร้อมด้วย นางสาวพัชรา โกศินานนท์ ผู้แทนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) Ms. Yuki Kitagawa ผู้แทนจากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) และผู้เข้าอบรมจากหน่วยงานด้านการประปาที่มาจากกลุ่มประเทศในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม และไทยจำนวน 17 คน เข้าร่วมในพิธี

สำหรับหลักสูตร “Practice in Innovation and Digital Technology for Sustainable Water Management” จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการของไทย – ญี่ปุ่น ร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-20 กรกฎาคม 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอด แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการสาธารณูปโภคการประปาตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ทั้งการจัดการน้ำดิบ การจัดการระบบผลิต การจัดการระบบสูบส่งสูบจ่าย การให้บริการลูกค้า เทคโนโลยีดิจิทัล การบริหารจัดการด้านวิชาการ นวัตกรรม และบริหารองค์ความรู้ ตลอดจนเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรด้านการประปาระหว่างประเทศและบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนางานประปาให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR