กปน. เปิดบ้านต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก Singapore Water Association (SWA) ศึกษาดูงานโรงงานผลิตน้ำบางเขน

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารโรงงานผลิตน้ำบางเขน การประปานครหลวง (กปน.) สำนักงานใหญ่ นายอานุภาพ สุภาพันธ์ รองผู้ว่าการ กปน. พร้อมคณะผู้บริหาร กปน. ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก Singapore Water Association (SWA) ประเทศสิงคโปร์ จำนวน 12 ท่าน นำโดย Mr. Jasvinder Singh Head (Project & Partnership) Singapore Water Association และคณะ เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงผลิตน้ำบางเขน พร้อมร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือระหว่าง Singapore Water Association กับ กปน. เพื่อให้ทั้งสองหน่วยงานได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านงานประปา อีกทั้ง เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานซึ่งอาจเป็นประโยชน์กับการดำเนินงานเชิงธุรกิจของ กปน. ในอนาคต

โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของงาน Thai Water Expo 2024 งานแสดงเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรน้ำและน้ำเสียที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยในวันที่ 4 กรกฎาคม นายสุพรรคกาจ บรรณหิรัญ ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและวิศวกรรมระบบผลิต พร้อมด้วย นายศุภวุฒิ ตรีพาสัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ และนายธัชษิต สกุลพอง ผู้อำนวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศ ฝ่ายนวัตกรรมองค์กร ได้เป็นผู้แทน กปน. เข้าร่วมอภิปรายในหัวข้อ ประสิทธิภาพการผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์และการเพิ่มประสิทธิภาพการสูบน้ำ และกรณีศึกษาของ กปน. (Realizing Efficiency through Solar Integration and Pumping Optimization: A Case Study of Metropolitan Waterworks Authority (MWA)) ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thai-water.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR