กปน. คว้ารางวัล เปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน Sustainability Disclosure Award ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

การประปานครหลวง (กปน.) รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2566 รางวัลประเภทที่ 1 รางวัลเกียรติคุณ (Sustainability Disclosure Award) ซึ่ง กปน. ได้รับต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 4 รางวัลดังกล่าวจัดโดยสถาบันไทยพัฒน์เป็นการพิจารณาและประเมินสถานะการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนต่อสาธารณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ผ่านรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร ซึ่งสะท้อนถึงการดำเนินงานของ กปน. ที่มุ่งมั่นพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนตามหลักการรายงานสากล Global Reporting Initiative (GRI)

.

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR