อัตราค่าติดตั้งประปาใหม่

สำหรับมาตรวัดน้ำทุกขนาด ที่ใช้ท่อแยกเข้ามาตรวัดน้ำไม่เกิน 5 เมตร ค่าใช้จ่ายเป็นดังนี้


ขนาดมาตรวัดน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)

ค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายในการติดตั้งประปาใหม่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)

ไม่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)

Ø 1/2 นิ้ว 5,000
Ø 3/4 นิ้ว 6,000
Ø 1 นิ้ว 8,000
Ø 1 1/2 นิ้ว 12,500
Ø 2 นิ้ว 38,500
Ø 3 นิ้ว 76,000
Ø 4 นิ้ว 93,500
Ø 6 นิ้ว 156,500
Ø 8 นิ้ว 210,000
Ø 12 นิ้ว 431,500

หมายเหตุ : เริ่มปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป (อัตราค่าใช้จ่ายนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่ง กปน.จะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป)

  • อัตราค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายข้างต้น ให้ใช้ท่อแยกเข้ามาตรวัดน้ำความยาวไม่เกิน 5 เมตร กรณีท่อแยกเข้ามาตรมีความยาวเกิน 5 เมตร ผู้ขอใช้น้ำต้องเสียค่าท่อส่วนที่เกินตามค่าใช้จ่ายจริง
  • ค่าใช้จ่ายตามตารางนี้ ไม่รวมเงินประกันการใช้น้ำ และไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • เงินประกันการใช้น้ำ ให้เป็นไปตามประกาศของการประปานครหลวง ว่าด้วยการนี้โดยเฉพาะ
  • การขอใช้น้ำประปาประเภทชั่วคราว ให้เพิ่มค่าติดตั้งก๊อกน้ำ 1 จุด เป็นเงิน 500 บาท