แจ้งเรื่องร้องเรียน

การประปานครหลวง มีพื้นที่รับผิดชอบ 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร , จังหวัดนนทบุรี , จังหวัดสมุทรปราการ

1

แจ้งเรื่องร้องเรียนบริการ

หากท่านต้องการแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพน้ำประปาและงานบริการต่าง ๆ ของ การประปานครหลวง โปรดร้องเรียนที่

2

แจ้งเรื่องร้องเรียนนอกพื้นที่

หากท่านต้องการแจ้งเรื่องร้องเรียนนอกพื้นที่ กรุงเทพมหานคร , จังหวัดนนทบุรี , จังหวัดสมุทรปราการ โปรดร้องเรียนไปที่

3

แจ้งข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

หากท่านพบเห็นการทุจริต หรือ ประพฤติมิชอบ โปรดร้องเรียนผ่านศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของการประปานครหลวง (ศปท.กปน.)