การให้บริการโฆษณาในวารสารน้ำก๊อก

การให้บริการโฆษณาในวารสารน้ำก๊อก

รายละเอียดอัตราค่าโฆษณาในวารสารน้ำก๊อก 


รูปแบบวารสาร

ขนาด A4 พิมพ์ 4 สี จำนวน 8 หน้า เนื้อในพิมพ์ 1 สี 32 หน้า


รายละเอียด

วารสารน้ำก๊อกเป็นวารสารราย 2 เดือน ดังนี้ ต.ค.-พ.ย.   ธ.ค.-ม.ค.   ก.พ.-มี.ค.   เม.ย.-พ.ค.   มิ.ย.-ก.ค.   ส.ค.-ก.ย.   รวม 6  ฉบับ / ปี


จำนวนจัดพิมพ์ 

จำนวน 4,300 ฉบับ เผยแพร่ภายในองค์กร และหน่วยงานภายนอกเช่น ภาครัฐ ภาคเอกชน โรงเรียนและมหาวิทยาลัย ฯลฯ

ตำแหน่ง

ปกหลังนอกสี่สี

ปกหลังในสี่สี

เนื้อในสีเดียว

พื้นที่โฆษณา

เต็มหน้า

ครึ่งหน้า

เต็มหน้า

ครึ่งหน้า

เต็มหน้า

ครึ่งหน้า 

ราคาตามจำนวนฉบับที่ลงโฆษณา (บาท) 

1 ฉบับ/ปี 2 ฉบับ/ปี 3 ฉบับ/ปี 4 ฉบับ/ปี 5 ฉบับ/ปี 6 ฉบับ/ปี
10,000 19,200 28,000 36,800 45,000 52,500
5,000 9,600 14,000 18,400 22,500 26,250
8,000 15,240 22,100 28,960 36,670 42,320
4,000 7,620 11,050 14,480 17,835 21,160
4,000 7,600 11,200 14,400 17,600 20,450
2,000 3,800 5,600 7,200 8,800 10,225

** อัตราค่าโฆษณานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

สินค้าหรือเนื้อหาที่ลงโฆษณา


จะต้องไม่ผิดหรือขัดต่อกฎหมาย ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี รวมทั้งไม่ทำให้เสื่อมเสีย หรือขัดแย้งต่อภาพลักษณ์ของการประปานครหลวง โดยผู้ว่าจ้างต้องส่ง ARTWORKS ให้ การประปานครหลวง พิจารณาและตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนการจัดพิมพ์

สนใจลงโฆษณาติดต่อ กองบริการธุรกิจ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

โทรศัพท์   0 2504 0098 , 0 2504 0123 ต่อ 225

โทรสาร   0 2504 0203

Email   bs_bdiv@mwa.co.th