กปน. เชิญชวนผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยประจำปี 2567


การประปานครหลวง (กปน.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนวิจัยประจำปี 2567 แก่บุคคลภายนอก เพื่อสนับสนุนการนำเทคโนโลยี ความทันสมัยมาแก้ไขปัญหา และพัฒนากระบวนการต่าง ๆ โดยมีแนวทางการพัฒนานวัตกรรม (Innovation Theme) ด้านการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย การจัดการแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน การยกระดับประสบการณ์การใช้บริการ BCG MODEL การบริหารจัดการองค์ความรู้ด้วยข้อมูล และการพัฒนารูปแบบธุรกิจและบริการใหม่ รวมทั้งแนวทางการพัฒนานวัตกรรมอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์กับ กปน.

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนทุนวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ฉบับจริงพร้อมลงนามครบถ้วน มาที่กองนวัตกรรมและพัฒนา ฝ่ายนวัตกรรมองค์กร การประปานครหลวง สำนักงานใหญ่ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2567 ภายในเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ bit.ly/MWA_MWIT2024
ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR