กปน. ต้อนรับ คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรม สจว. รุ่นที่ 124 ศึกษาดูงานด้านกระบวนการผลิตน้ำประปา ณ โรงงานผลิตน้ำบางเขน

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง MWA Auditorium ชั้น 5 อาคารสุทธิอุทกากร นายอานุภาพ สุภาพันธ์ รองผู้ว่าการ (ผลิตน้ำ) การประปานครหลวง (กปน.) ให้การต้อนรับ พันเอก อาชวกุล กาญจนาคม รองผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เนื่องในโอกาสนำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง (สจว.) รุ่นที่ 124 รวมจำนวน 96 คน เข้าศึกษาดูงานด้านภารกิจ การดำเนินงาน ของ กปน. ระบบการผลิตน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี การรับมือวิกฤติอย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางการพัฒนาองค์กรสู่ระดับสากล กิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยมี นายสมศักดิ์ ปัสนานนท์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบผลิตน้ำ) เป็นผู้บรรยายสรุป พร้อมนำชมกระบวนการผลิตน้ำประปา ณ โรงงานผลิตน้ำบางเขน ท่ามกลางความสนใจของคณะศึกษาดูงาน เป็นอย่างมาก

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR