กปน. เปิดบ้านต้อนรับ ชุมชนรอบโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ เยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำประปา

นายสมศักดิ์ ปัสนานนท์ และนางเมธาวี สุชาติล้ำพงศ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ให้การต้อนรับผู้แทนจากชุมชนในพื้นที่โดยรอบโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำประปาของ กปน. จำนวน 6 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนวัดศรีประวัติ ชุมชนวัดแพรก ชุมชนวัดอุบลวนาราม (วัดบัว) ชุมชนวัดตะเคียน ชุมชนสถานีตำรวจภูธรปลายบาง และชุมชนร่วมใจพัฒนา อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กปน. และประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ให้มีความเข้าใจถึงกระบวนการผลิตน้ำประปา เห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำ ต้นทุนในการผลิตน้ำประปา เพื่อให้ทุกคนช่วยกันดูแล รักษา และใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR