กปน. จับมือ กฟน. ยกระดับการให้บริการรับชำระเงินค่าน้ำประปา-ค่าไฟฟ้า ได้ทุกกรณี ผ่านเคาน์เตอร์บริการของทั้ง 2 หน่วยงาน รวม 38 แห่ง

การประปานครหลวง (กปน.) ร่วมกับ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) พัฒนาระบบการให้บริการรับชำระเงินค่าน้ำประปา ของ กปน. และระบบการให้บริการรับชำระเงินค่าไฟฟ้า ของ กฟน. ผ่านเคาน์เตอร์บริการของทั้ง 2 หน่วยงาน จากรูปแบบออฟไลน์ เป็นรูปแบบออนไลน์ ซึ่งจะช่วยให้เคาน์เตอร์บริการของทั้ง 2 หน่วยงาน สามารถให้บริการรับชำระเงินค่าน้ำประปา ของ กปน. และรับชำระเงินค่าไฟฟ้า ของ กฟน. ได้ทุกกรณี ครอบคลุม ค่าน้ำประปา ค่าธรรมเนียมชำระเกินกำหนด (15 บาท) ค่าธรรมเนียมระงับน้ำชั่วคราว (107 บาท) ค่าธรรมเนียมระงับน้ำ (ร้อยละ 10 และร้อยละ 20) ค่าไฟฟ้า และค่าดำเนินการงดจ่ายไฟ (40 บาท) พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบยอดค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าธรรมเนียม ตลอดจนข้อมูลการตัดยอดที่ชำระแล้ว ได้ทันทีแบบเรียลไทม์ เพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้าของทั้ง 2 หน่วยงาน

ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการรับชำระเงินฯ ดังกล่าว ได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ที่ กปน. สำนักงานใหญ่ และสำนักงานประปาสาขา ทั้ง 18 แห่ง ในช่วงเวลา 07.30 – 15.30 น. ของวันทำการ (รับชำระเงินค่าไฟฟ้า ของ กฟน. ด้วยเงินสดเท่านั้น) รวมถึงที่ทำการ กฟน. ทั้ง 19 เขตพื้นที่ ในช่วงเวลา 07.30 – 15.00 น. ของวันทำการ (รับชำระเงินค่าน้ำประปา ของ กปน. ด้วยเงินสดเท่านั้น)

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR