กปน. ลงพื้นที่สำรวจคุณภาพน้ำดิบฝั่งตะวันออก เตรียมพร้อมรับมือคุณภาพน้ำดิบที่เปลี่ยนแปลง

นักวิทยาศาสตร์ ฝ่ายคุณภาพน้ำ การประปานครหลวง (กปน.) ลงพื้นที่สำรวจเฝ้าระวังคุณภาพน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อย รวมทั้งทุ่งรับน้ำบางบาล ทุ่งรับน้ำเจ้าเจ็ด ทุ่งรับน้ำผักไห่ และทุ่งรับน้ำป่าโมก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ระบายไหลลงสู่แหล่งน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำประปาของ กปน. โดยเก็บตัวอย่างน้ำมาตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการของฝ่ายคุณภาพน้ำ เพื่อใช้เป็นข้อมูลให้กับโรงงานผลิตน้ำของ กปน. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมรับมือคุณภาพน้ำดิบที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระบบผลิตน้ำและคุณภาพน้ำประปา โดยเป็นการดำเนินงานตามแผนน้ำประปาปลอดภัยขององค์การอนามัยโลก ซึ่งนำหลักการบริหารความเสี่ยงมาใช้ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงบ้านเรือนประชาชน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ประชาชนจะมีน้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย สำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR