กปน. เชิญชวนสมัครอบรม “การประยุกต์ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในงานประปาและระบบควบคุมอัตโนมัติ” รุ่นที่ 1/2567 ณ โรงแรมแกรนด์วิสต้า จ.เชียงราย

การประปานครหลวง (กปน.) ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในงานประปา สมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “การประยุกต์ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในงานประปาและระบบควบคุมอัตโนมัติ” รุ่นที่ 1/2567 จำนวน 120 ท่าน โดยมีค่าลงทะเบียน 7,800 บาท (ไม่รวมค่าที่พัก) ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่ใช้ในงานประปา และอุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในระบบควบคุม มีความเข้าใจหลักการทำงานของอุปกรณ์แต่ละชนิด สามารถเลือกใช้งานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีประสบการณ์การออกแบบและประกอบวงจรควบคุมทางไฟฟ้าสำหรับงานประปา ตลอดจนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปเป็นพื้นฐานในการใช้งาน แก้ปัญหาเบื้องต้นและบำรุงรักษา เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ บุคคลทั่วไปหรือบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม สามารถ SCAN QR Code เพื่อลงทะเบียนสมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้ตั้งแต่บัดนี้ จนกว่าจะเต็มจำนวน โดยจะจัดอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมแกรนด์วิสต้า เชียงราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งเมื่อสำเร็จหลักสูตรแล้ว ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรรับรองการผ่านเกณฑ์การอบรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองมาตรฐานวิชาชีพประปา ฝ่ายนวัตกรรมองค์กร การประปานครหลวง เลขที่ 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร. 02-504-0123 ต่อ 1006, 1008, 1734

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR