กปน. ขานรับนโยบาย มท.1 ขยายเวลางดตัดน้ำประปา 3 เดือน บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายลูกค้า กว่า 9.1 แสนราย

กปน. ขานรับนโยบาย มท.1 เพิ่มระยะเวลาการงดตัดน้ำประปาจากเดิม 2 เดือน ขยายเป็น 3 เดือน เริ่มตั้งแต่ใบแจ้งค่าน้ำประปาเดือนพฤศจิกายน 2566 นี้ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่กับประชาชน โดยผู้รับสิทธิ์จะต้องมียอดค่าใช้จ่ายรวมที่ระบุในใบแจ้งค่าน้ำประปาไม่เกิน 150 บาท ต่อเดือน และต้องไม่มียอดค้างชำระเก่า

นายมานิต ปานเอม ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า เพื่อสนองนโยบายกระทรวงมหาดไทยในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จึงได้กำหนดมาตรการเพื่อร่วมบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. เป็นผู้ใช้น้ำประปา ประเภทที่พักอาศัย ที่มีขนาดมาตรวัดน้ำไม่เกิน ¾ นิ้ว
  2. ผู้ใช้น้ำที่เข้าร่วมโครงการ จะต้องไม่มีค่าน้ำประปาค้างชำระ หรือเคลียร์ยอดค้างชำระเดิมให้เรียบร้อยก่อนใบแจ้งค่าน้ำประปา รอบเดือนพฤศจิกายน 2566
  3. ยอดค่าใช้จ่ายรวมที่ระบุในใบแจ้งค่าน้ำประปา ต้องไม่เกิน 150 บาทต่อเดือน
  4. ขยายระยะเวลางดตัดน้ำประปาจากเดิม 2 เดือน ขยายเป็น 3 เดือน จึงจะระงับการใช้น้ำ
  5. ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มตั้งแต่รอบใบแจ้งค่าน้ำประปา เดือนพฤศจิกายน 2566 ถึงเดือนมกราคม 2567

นายมานิต กล่าวอีกว่า ปัจจุบัน กปน. มีลูกค้ารวม 2.6 ล้านราย มาตรการดังกล่าวข้างต้น จะช่วยบรรเทาภาระให้ลูกค้าถึง 9.1 แสนราย หรือ 35% ของลูกค้าทั้งหมด นับเป็นของขวัญปีใหม่ 2567 ที่ กปน. มอบให้เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายภาคครัวเรือน และขอความร่วมมือประชาชนทุกภาคส่วนช่วยกันใช้น้ำประปาอย่างรู้คุณค่าเหมือนเช่นเคย

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR