กปน. ยืนยันน้ำประปาสะอาด ปลอดภัย ดื่มได้อย่างมั่นใจ พร้อมเชิญชวนประชาชนดูแลระบบประปาภายในบ้าน

ตามที่ได้มีการกล่าวถึงสโลแกนของ การประปานครหลวง (กปน.) “น้ำประปาดื่มได้” แต่ยังไม่เห็นว่าน้ำประปาดื่มได้ตามสโลแกน ในการประชุมสภาอภิปรายร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2567 ณ รัฐสภา นั้น

กปน. ขอยืนยันว่า กปน. ผลิตน้ำประปาสะอาด ปลอดภัย ดื่มได้อย่างมั่นใจ ด้วยการควบคุมคุณภาพน้ำตามแผนน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plan :WSP) มาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มที่ใช้กันทั่วโลก ตั้งแต่แหล่งน้ำดิบ โรงงานผลิตน้ำ จนถึงบ้านเรือนของประชาชน โดยมีนักวิทยาศาสตร์ กปน. ทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำดิบ และคุณภาพน้ำประปา ทั้งด้านกายภาพ เคมี และแบคทีเรีย เพื่อสร้างความมั่นใจว่าน้ำประปาที่ส่งถึงบ้านลูกค้าสามารถดื่มได้อย่างสะอาด ปลอดภัย ในทุกพื้นที่ รวมทั้งยังเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลเรื่องน้ำดื่มสะอาด ลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน นอกจากนี้ ยังมีสถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหน่วยงานกลางทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำเพิ่มเติมจากที่ กปน. ตรวจวิเคราะห์เอง โดยได้ประกาศรับรองคุณภาพน้ำประปาของ กปน. ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสามารถดื่มได้จริง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการคงคุณภาพน้ำประปาเสมือนออกจากโรงงานผลิตน้ำ ขอให้ประชาชนดูแลระบบประปาภายในบ้านด้วยการตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบประปา อาทิ ท่อประปา อุปกรณ์การใช้น้ำภายในบ้าน ถังพักน้ำ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ รวมทั้งปิดฝาภาชนะใส่น้ำให้มิดชิด เพื่อป้องกันการปนเปื้อนที่อาจส่งผลต่อคุณภาพน้ำประปาได้

นอกจากนี้ กปน. ทุ่มงบประมาณดำเนินโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 และ 10 เสริมความมั่นคงในการให้บริการน้ำประปารองรับการขยายตัวของพื้นที่รอยต่อระหว่างกรุงเทพฯ และปริมณฑล ด้วยการขยายกำลังการผลิตน้ำของโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ การก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำเชื่อมโครงข่ายท่อเส้นท่อประปาฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก และการก่อสร้างสถานีสูบจ่ายน้ำแห่งใหม่ และถังเก็บน้ำใสเพิ่มเติม การวางท่อประปาขนาดต่าง ๆ เพื่อขยายระบบจ่ายน้ำ โดยจะทยอยเสร็จตั้งแต่ปี 2567 และแล้วเสร็จทั้งระบบภายในปี 2572 รวมทั้งมีโครงการปรับปรุงเปลี่ยนท่อประปาใหม่ปีละ 1,200 กิโลเมตร แทนท่อประปาเดิมที่ใกล้ครบอายุการใช้งานที่อาจชำรุดแตกรั่ว เพื่อคงคุณภาพน้ำประปาสะอาดปลอดภัยสู่ประชาชน รวมถึงเพิ่มระบบการควบคุมงานซ่อมท่อให้ได้มาตรฐานโดยเมื่อซ่อมท่อเสร็จจะมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำ และปล่อยน้ำทิ้ง เพื่อไล่ความขุ่นในเส้นท่อออกไปก่อนจะเปิดจ่ายน้ำให้บริการประชาชนทุกครั้ง

กปน. ขอให้ประชาชนมั่นใจในคุณภาพน้ำประปาว่า สามารถใช้ในการอุปโภคและบริโภคได้อย่างสะอาดปลอดภัย ผ่านการใส่ใจทุกกระบวนการจนกลายเป็นน้ำประปาที่มีคุณภาพ เป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่มีราคาถูกช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายค่าน้ำดื่มภายในบ้าน ลดขยะจากขวดน้ำดื่มพลาสติกได้อีกด้วย

ในกรณีเกี่ยวกับการประกวดราคางานจ้างก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำของโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขอเรียนชี้แจงว่า กปน. ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ ซึ่งขณะนี้เรื่องอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง  และศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR