กปน. บรรเทาภาระค่าน้ำประปาสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับส่วนลดค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

นางชวิณา วิรัตน์โยสินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า กปน. มอบสิทธิ์บรรเทาภาระค่าน้ำประปาให้แก่ผู้มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ (1 ครัวเรือน 1 สิทธิ์) สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ์ส่วนลดค่าน้ำประปากับ กปน. ไว้แล้วสามารถรับสิทธิ์ได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ โดยผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนสามารถลงทะเบียน ได้ที่ https://eservicesapp.mwa.co.th/ES/MWAWelfareServlet โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

 1. เป็นผู้มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ (1 ครัวเรือน ใช้ได้เพียง 1 สิทธิ์ เท่านั้น)
 2. สนับสนุนส่วนลดค่าน้ำประปาในวงเงิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
  – กรณีใช้น้ำประปาไม่เกิน 100 บาท จะได้รับส่วนลดค่าน้ำประปาตามจำนวนที่ใช้จริง
  – กรณีใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับส่วนลดค่าน้ำประปาในวงเงิน 100 บาท และจะต้องชำระส่วนที่เกิน 100 บาท ด้วยตนเอง
  – หากมีการใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท จะไม่ได้รับส่วนลดค่าน้ำประปาจำนวน 100 บาท และต้องชำระค่าน้ำประปาเต็มทั้งจำนวนด้วยตนเอง
 3. การลงทะเบียนจะตัดรอบทุกวันที่ 25 (ภายในเวลา 17.00 น.) ของเดือนนั้น ๆ โดยจะมีการตรวจสอบสิทธิ์การใช้น้ำในเดือนหน้า และให้สิทธิ์ส่วนลดค่าน้ำประปาในใบแจ้งค่าน้ำประปาของเดือนถัดไปตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยไม่สามารถขอรับสิทธิ์ย้อนหลังได้ ตัวอย่างช่วงเวลาการลงทะเบียน และการได้รับสิทธิ์ส่วนลดค่าน้ำประปา
  – ลงทะเบียน 26 มีนาคม ถึง 25 เมษายน 2567 ได้รับสิทธิ์ส่วนลดในใบแจ้งค่าน้ำประปา เดือน มิถุนายน 2567
  – ลงทะเบียน 26 เมษายน ถึง 25 พฤษภาคม 2567 ได้รับสิทธิ์ส่วนลดในใบแจ้งค่าน้ำประปา เดือน กรกฎาคม 2567
 4. สิทธิ์นี้ไม่ครอบคลุมสำหรับผู้ใช้น้ำในหอพักหรือคอนโดมิเนียม
 5. กปน. จะส่งใบแจ้งค่าน้ำที่มีรายละเอียดของส่วนลด และจำนวนค่าน้ำที่ต้องชำระหลังหักส่วนลด รวมถึงใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีจากการหักส่วนลด ในรูปแบบจดหมาย 3 ตอน ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนขอรับใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์(e-Invoice) และใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) จะได้รับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถชำระค่าน้ำตามปกติผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ กปน.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร MWA call center 1125 หรือ Line @MWAthailand ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR