กปน. แจง ค่าธรรมเนียมการขอใช้น้ำประปา และค่าน้ำประปา ใช้อัตราเดียวกันทั้งผู้ที่มีทะเบียนบ้านถาวร และชั่วคราว

การประปานครหลวง (กปน.) ชี้แจงตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายให้ กปน. แก้ไขระเบียบให้ผู้ที่มีทะเบียนบ้านชั่วคราวสามารถขอใช้น้ำประปาในอัตราปกติได้เหมือนทะเบียนบ้านถาวรนั้น

กปน. สามารถดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลได้ทันที โดยไม่ต้องทำการแก้ไขระเบียบหรือคำสั่งเพิ่มเติม สำหรับผู้ที่มีทะเบียนบ้านชั่วคราวสามารถขอติดตั้งประปาได้เช่นเดียวกับผู้ที่มีทะเบียนบ้านถาวร โดยมีค่าธรรมเนียมในการติดตั้งประปาในอัตราที่เท่ากัน

สำหรับอัตราค่าน้ำประปาของผู้ที่มีทะเบียนบ้านชั่วคราวที่ใช้น้ำเพื่อการพักอาศัย กปน. จะคิดค่าน้ำประปา ประเภทที่ 1 ที่พักอาศัย (R1) ซึ่งเป็นอัตราปกติเช่นเดียวกับผู้ที่มีทะเบียนบ้านถาวร ตามระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ 51 ว่าด้วย การกำหนดประเภทผู้ใช้น้ำ และการเปลี่ยนประเภทผู้ใช้น้ำ พ.ศ. 2558 ข้อ 5.1 ประเภทที่ 1 การใช้ประโยชน์จากสถานที่เพื่อพักอาศัยโดยเฉพาะ

หมายเหตุ
เอกสารประกอบ

  • ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ 50 ว่าด้วย การติดตั้งประปา https://shorturl.at/OU127
  • ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ 51 ว่าด้วย การกำหนดประเภทผู้ใช้น้ำ https://shorturl.at/orW05
  • อัตราค่าติดตั้งประปาใหม่ https://shorturl.at/brSX1
  • อัตราค่าน้ำประปา และบริการ https://shorturl.at/fnIP0

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR