กปน. มอบของขวัญปีใหม่ 2567 ขยายเวลางดตัดน้ำประปา 3 เดือน

การประปานครหลวง (กปน.) มอบของขวัญปีใหม่ 2567 ขยายเวลาการงดตัดน้ำประปาจากเดิม 2 เดือน ขยายเป็น 3 เดือน นับตั้งแต่ใบแจ้งค่าน้ำประปาเดือนพฤศจิกายน 2566 ถึง มกราคม 2567 โดยผู้รับสิทธิ์จะต้องมียอดค่าใช้จ่ายรวมที่ระบุในใบแจ้งค่าน้ำประปาไม่เกิน 150 บาท ต่อเดือน และต้องไม่มียอดค้างชำระเก่า

นางสาวสุวรา ทวิชศรี รองผู้ว่าการ กปน. ในฐานะโฆษก กปน. เปิดเผยว่า กปน. ขานรับนโยบายกระทรวงมหาดไทยในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข มอบของขวัญปีใหม่ 2567 เพื่อร่วมบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. เป็นผู้ใช้น้ำประปา ประเภทที่พักอาศัย ที่มีขนาดมาตรวัดน้ำไม่เกิน ¾ นิ้ว
  2. ลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการต้องไม่มีค่าน้ำประปาค้างชำระ หรือเคลียร์ยอดค้างชำระเดิมให้เรียบร้อยก่อนใบแจ้งค่าน้ำประปา รอบเดือนพฤศจิกายน 2566
  3. ยอดค่าใช้จ่ายรวมที่ระบุในใบแจ้งค่าน้ำประปา ต้องไม่เกิน 150 บาทต่อเดือน
  4. ขยายระยะเวลางดตัดน้ำประปาจากเดิม 2 เดือน ขยายเป็น 3 เดือน จึงจะระงับการใช้น้ำ
  5. ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มตั้งแต่รอบใบแจ้งค่าน้ำประปา เดือนพฤศจิกายน 2566 ถึงเดือนมกราคม 2567

นางสาวสุวรา กล่าวอีกว่า ปัจจุบัน กปน. มีลูกค้ารวม 2.6 ล้านราย มาตรการดังกล่าว จะช่วยบรรเทาภาระให้ลูกค้าถึง 9.1 แสนราย หรือ 35% ของลูกค้าทั้งหมด นับเป็นของขวัญปีใหม่ 2567 ที่ กปน. มอบให้เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายภาคครัวเรือน นอกจากนี้ กปน. ขอให้ประชาชนมั่นใจในคุณภาพน้ำประปาว่า สามารถใช้ในการอุปโภคและบริโภคได้อย่างสะอาดปลอดภัย ผ่านการใส่ใจทุกกระบวนการจนกลายเป็นน้ำประปาที่มีคุณภาพ เป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่มีราคาถูกช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายค่าน้ำดื่มภายในบ้าน ลดขยะจากขวดน้ำดื่มพลาสติก โดยขอให้ประชาชนช่วยกันใช้น้ำประปาอย่างรู้คุณค่าเหมือนเช่นเคย

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR