กปน. จับมือ กรมอนามัย สร้างความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา พร้อมส่งมอบน้ำประปาสะอาด ปลอดภัย ให้ประชาชน

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567) เวลา 10.30 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 อาคารสุทธิอุทกากร การประปานครหลวง (กปน.) สำนักงานใหญ่ นายมานิต ปานเอม ผู้ว่าการ กปน. พร้อมด้วย นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมอนามัย ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการจัดการคุณภาพน้ำประปา ระหว่าง กปน. กับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

นายมานิต ปานเอม ผู้ว่าการ กปน. กล่าวว่า ที่ผ่านมา กปน. กับ กรมอนามัย ได้ร่วมมือกันสร้างความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการน้ำประปาให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (WHO) โดยจัดการคุณภาพน้ำประปาตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ต้นน้ำ จนถึงปลายน้ำ ซึ่งความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงาน เป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับส่งมอบน้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัยให้กับประชาชน โดยทุกพื้นที่สามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม ตลอดจนสามารถสนองนโยบายรัฐบาล ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคน้ำประปา ซึ่งน้ำประปาในพื้นที่บริการของ กปน. ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ สามารถดื่มได้ตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบัน การลงนามในครั้งนี้ จึงเป็นการสนับสนุนและพัฒนาการให้บริการน้ำประปาให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนสืบไป

นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัย ได้บูรณาการความร่วมมือ ส่งเสริมความเชื่อมั่น ในการจัดการคุณภาพน้ำประปา ร่วมกับ กปน. มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นภารกิจที่สำคัญของกรมอนามัย ที่จะมีส่วนช่วยสนับสนุน ส่งเสริมให้น้ำประปามีคุณภาพเหมาะสมกับการบริโภคและการดำรงชีพของประชาชน โดยที่ผ่านมา กรมอนามัย และ กปน. ได้ทำงานร่วมกันในด้านวิชาการ การลงพื้นที่ปฏิบัติงาน รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันละกัน ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำประปา รวมทั้งให้ความรู้แก่ประชาชน ตลอดจนแจ้งเตือนเรื่องคุณภาพน้ำประปา ซึ่งความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ จะเป็นแรงผลักดันให้ประชาชนมีน้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัยเพื่อการบริโภคได้ตามเจตนารมณ์ที่ลงนามร่วมกัน

ทั้งนี้ กปน. และ กรมอนามัย ยังคงเดินหน้าในการบริหารจัดการคุณภาพน้ำประปา พร้อมวางแผนการทำงานร่วมกันในด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร ให้มีความรู้และทักษะในการผลิตน้ำประปาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัยใช้อย่างทั่วถึงและพอเพียง

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR