๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช

วันคล้ายวันสวรรคต​ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ผู้พระราชทานกำเนิดกิจการประปา พระมหากษัตริย์ที่ปวงชนชาวไทยต่างถวายพระนามว่า “พระปิยมหาราช” อันหมายถึงพระราชาผู้เป็นที่รักของประชาชน

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงาน การประปานครหลวง

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR