กปน. จัดกิจกรรม “ประปาพบประชาชน” เนื่องในโอกาสครบรอบ 56 ปี “ประปาคุณภาพ เพื่อชีวิตที่ดี”

การประปานครหลวง (กปน.) จัดกิจกรรม “ประปาพบประชาชน” ระหว่างวันที่ 5 – 11 สิงหาคม 2566 เนื่องในโอกาสครบรอบ 56 ปี “ประปาคุณภาพ เพื่อชีวิตที่ดี” ในพื้นที่ให้บริการทั้ง 18 สาขา ประกอบด้วย การให้คำแนะนำการแก้ไขปัญหาระบบประปาเบื้องต้น และแนะนำบริการล้างถังพักน้ำ การตรวจสอบท่อรั่วภายในบ้าน เชิญชวนใช้แอปพลิเคชัน MWA onMobile เพิ่มเพื่อนผ่าน Line @MWAthailand และบริการ e-Bill Service (บริการใบแจ้งค่าน้ำประปาและใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์) ตลอดจนรณรงค์
ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำ และใช้น้ำประปาอย่างรู้คุณค่า โดยการเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำที่ได้รับฉลากประหยัดน้ำของ กปน.

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR