กปน. เดินหน้าเตรียมพร้อมรับมือเอลนีโญ ดำเนินการตามแผนระยะสั้น-กลาง เร่งผลักดันโครงการฯ 9 และ10 ขอความร่วมมือประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด รองรับความต้องการใช้น้ำในอนาคต

นายมานิต ปานเอม ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบปัญหาภัยแล้งจากผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนีโญ กปน. ได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำต้นทุนในเขื่อนหลักอย่างใกล้ชิด เพื่อรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งดังกล่าวที่ทำให้ฝนทิ้งช่วงในปี 2566 และอาจจะส่งผลกระทบยาวนานไปถึงปี 2567 ทำให้ปริมาณน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา และลุ่มน้ำแม่กลอง ซึ่งเป็น 2 แหล่งน้ำดิบหลักในการผลิตน้ำประปา มีปริมาณน้ำฝนสะสมต่ำกว่าปกติ 27% ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย

นายมานิต กล่าวเพิ่มเติมว่า กปน. ได้เตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาภัยแล้งที่จะเกิดขึ้น พร้อมยืนยันว่าในปี 2566 – 2567 แม้ต้องประสบกับปัญหาภัยแล้ง แต่ในทุกพื้นที่บริการของ กปน. ทั้ง กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการกว่า 2.5 ล้านครัวเรือน หรือมากกว่า 12 ล้านคน จะไม่ประสบปัญหาน้ำประปาขาดแคลน ด้วยการรับมือกับปัญหาน้ำดิบด้อยคุณภาพโดยเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ควบคุมปริมาณการเติบโตของสาหร่ายที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อป้องกันการอุดตันของบ่อกรอง ทั้งยังเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากร การบำรุงรักษาเครื่องจักร และจัดเตรียมสารเคมีในการผลิตน้ำประปาให้พร้อมงานอยู่เสมอ โดย กปน. จะบริหารจัดการน้ำให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด ด้วยการดำเนินงานตามมาตรการรับมือปัญหาภัยแล้งระยะสั้น เพื่อบรรเทาผลกระทบและความเดือดร้อนที่อาจเกิดขึ้น อาทิ ร่วมกับกรมชลประทานในปฏิบัติการกระแทกน้ำ (Water Hammer of Chao Phraya River Flow Operation : กระแทกลิ่มความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา) เพื่อผลักดันน้ำเค็มให้ไกลจากบริเวณสถานีสูบน้ำดิบสำแลมากที่สุด และแผนระยะกลางด้วยการเสริมสร้างเสถียรภาพโครงสร้างพื้นฐานระบบประปาให้มีความมั่นคง โดยจะเร่งดำเนินการโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 และ 10 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบจ่ายน้ำ ด้วยการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ ก่อสร้างสถานีสูบจ่ายน้ำ และขยายถังเก็บน้ำใส เพื่อรองรับความต้องการการใช้น้ำที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน พร้อมเสริมสร้างเสถียรภาพความมั่นคงของเศรษฐกิจและสังคมไทย

นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาออนไลน์ด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ในฟีเจอร์ “คุณภาพน้ำประปา” ได้แบบเรียลไทม์ และถึงแม้ขณะนี้ปริมาณและคุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะยังอยู่ในภาวะปกติ แต่ กปน. ขอความร่วมมือประชาชนใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเพื่อมิให้สูญเสียน้ำใช้โดยเปล่าประโยชน์ และเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ประปาที่ได้รับรองฉลากประหยัดน้ำ จาก กปน. และร่วมกันตรวจสอบอุปกรณ์ประปาภายในบ้านให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ และหากพบเหตุท่อประปาแตกรั่วในพื้นที่สาธารณะ โปรดแจ้ง กปน. ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ MWA Call Center โทร 1125 / แอปพลิเคชัน MWA onMobile หรือ Line Official @MWAthailand ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

#MWA

#การประปานครหลวง

#ประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

#QualityWaterForQualityLiving

#กระทรวงมหาดไทย

#บำบัดทุกข์บำรุงสุข

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR